Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno,  priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

— Týmto oznamujem/oznamujeme *, že odstupujem/odstupujeme * od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby * : ..............   

— Dátum objednania/dátum prijatia * ..............   

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov * ..............   

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov * ..............   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov * (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   

— Dátum ..............   

* Nehodiace sa prečiarknite.

Odoberať newsletter

Odoberať
efiba
footer logo