Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÝ  PORIADOK SPOLOČNOSTI EFIBA s.r.o.

ČLÁNOK I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť EFIBA s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 443 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 126922/B (ďalej len „predávajúci“), týmto v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorým riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) o podmienkach a o spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ako „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“), ako aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. V zmysle ustanovenia § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a obchodných podmienok predávajúceho, pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb spotrebiteľovi.
 5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu, ponukového katalógu alebo sociálnych sietí.
 7. Kúpnou zmluvou je zmluva, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru a/ alebo poskytovanie služieb.
 8. Uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb a/ alebo kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami predávajúceho.
 9. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX: č. 5, 820 07 Bratislava, e-mail: ba@soi.sk, tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č.: 02/58 27 21 70.
 10. V prípade reklamácie poskytnutej služby sa nižšie uvedené podmienky reklamácie a práva kupujúceho aplikujú s prihliadnutím na skutočnosť, že ide o reklamáciu poskytnutej služby a nie tovaru.

ČLÁNOK II.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU A POSKYTNUTEJ SLUŽBY

 1. Predávajúci v zmysle ustanovenia § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka zodpovedá za vady, ktoré má poskytnutá služba alebo predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Predávajúci taktiež v zmysle ustanovenia § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru predávajúcim v záručnej dobe. Záručná doba je v zmysle ustanovenia § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Za predpokladu, že ide o použitý tovar, predávajúci v zmysle ustanovenia § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka nezodpovedá za vady, ktoré vznikli jeho použitím alebo opotrebením. V tomto prípade je záručná doba v súlade s ustanovením § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka 12 mesiacov.
 3. Ak pre vadu poskytnutej služby a/ alebo tovaru bola osobitne dojednaná nižšia cena, predávajúci v zmysle ustanovenia § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola táto nižšia cena dojednaná.
 4. Predávajúci poskytne kupujúcemu na jeho žiadosť záruku písomnou formou v súlade s ustanovením § 620 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t.j. predávajúci na žiadosť kupujúceho poskytne záručný list (ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu aj doklad o kúpe).
 5. Predávajúci, na základe svojho vyhlásenia v záručnom liste, môže poskytnúť kupujúcemu záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej Občianskym zákonníkom (t.j. 12 alebo 24 mesiacov) v súlade s ustanovením § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka. Predávajúci v záručnom liste určí zároveň podmienky a rozsah takto poskytnutej záruky.
 6. Záručná doba začína plynúť od poskytnutia služby a/ alebo od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má zakúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie tejto služby potrebnú súčinnosť v súlade s ustanovením § 621 Občianskeho zákonníka.
 7. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci oprávnený si predávanú vec prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.
 8. Záruka sa nevzťahuje najmä na poškodenia, ktoré vznikli:
 1. mechanickým poškodením tovaru;
 2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia;
 3. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
 4. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami;
 5. prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 1. Pri tovare typu softvér sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné ujednania výrobcu softvéru. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu.
 2. Ak predávajúci pri predaji výrobku ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným výrobkom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách výrobku, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe výrobku, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj výrobok prijatý ako dar.

ČLÁNOK III.

PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

 1. Práva zo zodpovednosti za vady môže kupujúci uplatniť u predávajúceho, ktorý poskytol službu a/ alebo, u ktorého bol tovar zakúpený. V prípade uplatnenia reklamácie poskytnutej služby sa nižšie uvedené práva kupujúceho aplikujú s prihliadnutím na skutočnosť, že ide o reklamáciu poskytnutej služby a nie tovaru.
 2. Kupujúci si v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho, t.j. na adrese sídla spoločnosti EFIBA. Ak bol v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní predávajúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy v súlade s ustanovením § 625 Občianskeho zákonníka. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Okrem práva na opravu vady tovaru si kupujúci môže uplatniť aj právo na výmenu tovaru, na výmenu súčasti tovaru, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od zmluvy (s vrátením zaplatenej kúpnej ceny) v zmysle ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Uvedené práva si kupujúci môže uplatniť u predávajúceho, t.j. na adrese sídla spoločnosti EFIBA.
 4. Doba, od kedy si kupujúci uplatnil práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho, až do okamihu, keď bol kupujúci po skončení opravy povinný si tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak si kupujúci uplatnil právo na výmenu tovaru a k výmene zo strany predávajúceho došlo, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru v zmysle ustanovenia § 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak si kupujúci uplatnil právo na výmenu súčiastky tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka a k výmene zo strany predávajúceho došlo, záručná doba začína plynúť znova od výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka v zmysle ustanovenia § 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 5. Predávajúci je povinný v zmysle ustanovenia § 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy si uplatnil právo na opravu tovaru, o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 6. Ak sa práva zo zodpovednosti za vady neuplatnili v záručnej dobe, v zmysle ustanovenia § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka zanikajú. V prípade použitého tovaru, práva zo zodpovednosti za vady zanikajú, ak sa neuplatnili do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru kupujúcim alebo do kratšej doby, za predpokladu, že sa tak predávajúci a kupujúci dohodli.
 7. Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo iná predávajúcim určená osoba, povinný kupujúceho poučiť o jeho právach v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. kupujúci má následne právo rozhodnúť sa, ktoré z daných práv si uplatňuje (ide o právo na odstránenie vady, právo na výmenu tovaru, právo na výmenu súčasti tovaru, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka).
 8. Na základe rozhodnutia kupujúceho v zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Po určení spôsobu reklamácie je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim. Ak táto lehota márne uplynula a ku vybaveniu reklamácie predávajúcim nedošlo, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na výmenu tovaru v zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 10. Ak bola reklamácia uplatnená v prvých 12 mesiacoch od kúpy tovaru, predávajúci môže v zmysle ust. § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa reklamáciu zamietnuť iba na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu tohto odborného posúdenia najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 11. Ak predávajúci reklamáciu zamietne po uplynutí 12 mesiacov od kúpy tovaru je povinný v doklade o vybavení reklamácie informovať kupujúceho o tom, komu je možné vec zaslať za účelom odborného posúdenia v zmysle ust. § 18 ods. 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 12. Ak bola vec zaslaná na odborné posúdenie, náklady odborného posúdenia a všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia v súlade s ust. § 18 ods. 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Predávajúci je povinný kupujúcemu do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie uhradiť všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie a všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 13. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie (potvrdením je kópia reklamačného protokolu). Ak bola reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný v zmysle ustanovenia § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa potvrdenie o reklamácii kupujúcemu doručiť ihneď, ak to nie je možné tak bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci nie je povinný doručovať potvrdenie o uplatnení reklamácie, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 14. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou „vybavenie reklamácie“ alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.
 15. Kupujúci má právo informovať sa o spôsobe vybavenia reklamácie predávajúcim.
 16. Za predpokladu, že sa kupujúci o spôsobe vybavenia reklamácie informuje pred uplynutím lehoty 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho, predávajúci je povinný informovať ho o spôsobe vybavenia reklamácie.
 17. Za predpokladu, že sa kupujúci o spôsobe vybavenia reklamácie informuje po uplynutí lehoty 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho, predávajúci je povinný informovať ho o spôsobe vybavenia reklamácie a zároveň o dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas.
 18. Po vybavení reklamácie je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do uplynutia 30 dní odo dňa kedy ho predávajúci k prevzatiu tovaru vyzval, tento tovar v zmysle ustanovenia § 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka prevziať, a to bez ohľadu na spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim.
 19. Ak kupujúci tovar ani na základe výzvy predávajúceho neprevezme v lehote 30 dní v zmysle prechádzajúceho bodu tohto Reklamačného poriadku, predávajúci je oprávnený účtovať za uloženie tovaru poplatok vo výške 1,00 EUR, a to za každý, aj začatý deň uloženia tovaru predávajúcim.

ČLÁNOK IV.

PODMIENKY UPLATNENIA REKLAMÁCIE

 1. Kupujúci, za predpokladu, že si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady, je povinný:
  1. predložiť doklad o poskytnutí služby a/ alebo o kúpe tovaru alebo iným spôsobom preukázať, že služba bola poskytnutá predávajúcim a/ alebo tovar bol zakúpený kupujúcim u predávajúceho;
  2. predložiť záručný list vzťahujúci sa na tovar;
  3. tovar musí spĺňať podmienky uvedené v záručnom liste, ktoré sú nevyhnutné pre záručnú reklamáciu (t.j. tovar napr. nesmie byť mechanicky poškodený);
  4. odovzdať tovar prípadne súčiastku predávajúcemu;
  5. poskytnúť predávajúcemu akúkoľvek vyžadovanú súčinnosť v súvislosti s vyplnením reklamačného protokolu povereným zamestnancom predávajúceho, vrátane podpísania reklamačného protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom.

ČLÁNOK V.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci môže uplatnenú reklamáciu vybaviť nasledovnými spôsobmi:
  1. odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu;
  2. výmenou tovaru alebo poskytnutím náhradnej zodpovedajúcej služby;
  3. vrátením kúpnej ceny za poskytnutie služby alebo kúpnej ceny tovaru kupujúcemu;
  4. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny za poskytnutie služby alebo kúpnej ceny tovaru kupujúcemu; alebo
  5. odôvodneným zamietnutím reklamácie poskytnutej služby alebo tovaru.
 2. V zmysle ustanovenia § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak má vec vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný túto vadu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.
 3. Kupujúci môže v zmysle ustanovenia § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka namiesto odstránenia vady od predávajúceho požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci v zmysle ustanovenia § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka vždy môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má v zmysle ustanovenia § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci má v zmysle ustanovenia § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy (t.j. právo na vrátenie peňazí a tovaru) aj vtedy, ak ide o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 7. Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tohto tovaru, má kupujúci v zmysle ustanovenia § 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 8. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie alebo stratu uložených dát a programov v reklamovanom tovare. V tejto súvislosti predávajúci doporučuje kupujúcemu vyhotoviť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať z vadného tovaru výmenné pamäťové médiá.
 9. Ak tovar určený na reklamáciu obsahuje prístupové heslá do systému, kupujúci je povinný príslušné heslá oznámiť pri uplatnení reklamácie alebo ich odstrániť pred doručením vadného výrobku na reklamáciu. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových kódov kupujúcim.
 10. Ak pri vybavovaní reklamácie zariadenia predávajúci zistí, že v tovare je nainštalovaný nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.

ČLÁNOK VI.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu na emailovej adrese eshop@efiba.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alterna­tívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Návrh môže byť podaný kupujúcim podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=SK.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ČLÁNOK VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 14.10.2021. Platné a účinné znenie Reklamačného poriadku je kupujúcemu k dispozícii na stránkach internetového obchodu https://eshop.efiba.sk/.

Odoberať newsletter

Odoberať
efiba
footer logo